Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Karo paslaptys ir Trečias Reichas » Peržiūrų: (849) Komentarų: (0) (28.04.2015 - 20:56)

Kysko salos užgrobimas

Kysko salos puolimas – tai unikalus atvejis karų istorijoje, kai vienam NEUŽMUŠTAM japonui teko 313 žuvęs amerikietis.

Iš pradžių šiek tiek informacijos.

Kysko sala priklauso Aleutų archipelagui. Ilgis maždaug 35 kilometrai, plotis – nuo 2,5 iki 10 kilometrų, plotas – 277,7 kvadratinio kilometro. Aukščiausias salos taškas (1229,4 metrai) – Kysko vulkanas. Paskutinis išsiveržimas vyko 1964 metais. Nuolatinių gyventojų nėra. Salą 1741 metais atrado Georgas Steleris. 1867 metais, po Aliaskos pardavimo Amerikai, atiteko JAV.

Japonai salą okupavo nuo 1942 metų vasaros, kai japonų jūsų pėstininkai išsilaipino ir sunaikino amerikiečių karinio laivyno meteorologijos stotį. Vėliau saloje buvo dislokuotas nemažas garnizonas, kurį, amerikiečių duomenimis, sudarė iki 10 000 žmonių.

Kysko užgrobimas turėjo padėti tašką Aleutų kampanijoje ir amerikiečių vadovybė, prisimindama kruvinus susirėmimus už Atu salą, suplanavo išlaipinti stambias pajėgas.

Adako salos rajone buvo sutelkta daugiau kaip šimtas laivų, desanto pajėgas sudarė 29 000 amerikiečių ir 5500 kanadiečių pėstininkų. Be to, pradedant liepos pabaiga, sala buvo bombarduojama aviacijos ir apšaudoma iš jūros.

Rugpjūčio 1 dieną buvo surengta treniruočių ataka Adaho saloje. Operacija buvo paskirta rugpjūčio 15-ai dienai.

Ankstų rugpjūčio 15-os rytą amerikiečių kariuomenės grupė išsilaipino vakariniame salos krante, rugpjūčio 16 šiek tiek šiauriau išsilaipino kanadiečiai. Išsilaipinimui niekas netrukdė, nors mūšio už Atu salą veteranų tai nenustebino. Amerikiečiai tikėjosi, kad tik pajudėję gilyn į salą susidurs su japonų gynybinėmis pozicijomis ant viešpataujančių aukštumų. Tačiau jokio pasipriešinimo taip ir nebuvo, vieninteliai sąjungininkų nuostoliai – tai nuostoliai nuo draugiškos ugnies.

Paaiškėjo, kad japonų vadovybė, suvokdama, kad neįmanoma apginti praktiškai izoliuotą salą, prieš dvi savaites iki amerikiečių išsilaipinimo visą 5183 žmonių garnizoną per valandą sulaipino į 2 kreiserius bei 6 eskadrinius minininkus ir prisidengę migla evakavo į Paramuširą.

Rugpjūčio 24 dieną sausumos pajėgų vadas generolas Čarlzas Korletas konstatavo, kad sala atiteko JAV.

Tyrinėdami salą, tame tarpe daugybę požeminių tunelių, amerikiečiai neteko 313 žmonių užmuštais ir dingusiais be žinios. Tarp jų buvo 70 jūreivių, žuvusių eskadriniame minininke Abner Rid“, kai tas, patruliuodamas salos apylinkes, užplaukė ant atsitiktinės minos.

O štai kaip pasakoja šią istoriją knygoje „Karas Ramiajame vandenyne“ Frederikas Šermanas:

„Priešo kariuomenė birželio 6 ir 7 okupavo Kysko salą, nesutikdama jokio pasipriešinimo, tačiau dėl pralaimėjimo palei Midvėjaus salą, admirolas Jamamotas atšaukė išsilaipinimą į Adaho salą.

Tiktai birželio 10 du mūsų patruliniai lėktuvai aptiko laivus ir priešo objektus šiame niūriame salyne, įsikūrusiame pačiame Aleutų archipelago grandinės gale.

Kysko saloje mes turėjome radijo stotį, perdavinėjusią orų suvestines, joje dirbo 10 jūreivių. Visi jie, išskyrus vieną, buvo paimti į nelaisvę. Vienas žmogus pabėgo į kalnus, kur praleido 50 dienų, o tada irgi pasidavė į nelaisvę.

Šios negyvenamos vietovės štormuose ir ūkanose prasidėjo neįprasta kampanija. Aleutų salos – tai daugiausia vulkanai, iškilę iš jūros. Tai grandinė panirusių į vandenyną kalnų, kurie, kaip manoma, kitados jungė Šiaurės Ameriką su Azija.

Žemutinė salų dalis buvo žole padengta tundra, tasai pelkėtos vietovės tipas, kur plaukiojančio virš paviršiaus vandens sluoksnis siekia nuo kelių colių iki kelių pėdų. Žiemą salos pasidengdavo sniegu ir dažnai patirdavo siaubingos galios uraganus. Vasarą salas dažniausiai gaubdavo migla, kuri neišsisklaidydavo net prie stipriausio vėjo.

Saugių įlankų nedaug ir jos labai nutolusios viena nuo kitos. Kai kurios vietos inkarui išmesti, apsaugančios nuo vienos vėjo krypties, tampa išdavikiškais spąstais, kai vėjas staiga pakeičia kryptį ir pradeda pūsti iš priešingos pusės. Debesų kamuoliai formuojasi įvairiame aukštyje ir tarp tų debesų lakūnams tenka susidurti su pačiais netikėčiausiais vėjo krypties pasikeitimais. Pilotavimas ten visiškai nepatikimas, tik labiausiai patyrę skraidyti pagal prietaisus pilotai gali išlikti gyvi.

Tokios buvo sąlygos, kuriomis vyko kampanija Aleutų salyne.

Aptikę įsibrovusius japonus, patruliniai lėktuvai ir armijos bombonešiai pradėjo juos bombarduoti, kai tik tai padaryti leido oro sąlygos. Jiems pavyko daryti tai maždaug vieną kartą per tris dienas, tačiau ir tai smarkiai trukdė japonams įsitvirtinti salose.

Per pirmuosius išsilaipinimus Kysko ir Atu salose, japonai pristatė į krantą karinius dalinius ir darbininkų būrius, iš viso apie 1200 žmonių į kiekvieną salą. Paskui ten palaipsniui buvo išlaipinti papildomi kareiviai priešlėktuvinei gynybai, ryšių tarnybos, taip pat povandeninių laivų bazės personalas. Atu salos garnizonas išaugo iki 2500 žmonių, o Kysko – iki 5400. kad juos iš ten išmuštume, mes galiausiai panaudojome dalinius, kuriuose buvo iš viso daugiau kaip 100 000 žmonių plius didelė materialinė dalis ir tonažas.

Pirmieji bombardavimai silpnai paveikė japonus ir vis dėlto privertė juos labiau apsikasti. Nors jie mėgino naujose salose įkurti hidroaviacijos bazes, tačiau patyrė didelių sunkumų ūkanotoje Kysko įlankoje, kur nuolatinis šaltis tapo labai rimta kliūtimi. Be to, lengvai ginkluoti ir menkai apsaugoti hidrolėktuvai negalėjo priešintis mūsų bombonešiams ir naikintuvams. Kadangi dažni mūsų bombardavimai neleido japonų plaukiojančioms bazėms būti įlankoje, jie pamėgino panaudoti jas jūroje netoli nuo salų, kartas nuo karto atplukdydami jas į įlanką tamsoje ar esant prastam orui, kad iškrautų įrangą arba lėktuvus. Japonų hidrolėktuvai taip ir netapo mums rimta grėsme, o japonų lėktuvnešiai po mėnesio pasitraukė iš salų rajono.

Vasaros pabaigoje mūsų pajėgos okupavo Adaho salą. Ten buvo pastatytas aerodromas, kuris pradėjo funkcionuoti rugsėjo 13 dieną. Adaho sala tapo mūsų stambiausia baze šiame karo veiksmų teatre.

Amerikiečių povandeniniai laivai suvaidino svarbų vaidmenį blokuojant japonų okupuotas salas. Povandeninis laivas „Tritonas“ liepos 5 dieną palei Ahatu salą paskandino japonų eskadrinį minininką „Nenohi“. Po dviejų minučių po torpedos pataikymo, laivas apsivertė ir drauge su juo žuvo 200 žmonių. Tą pačią dieną povandeninis laivas „Growler“ pastebėjo netoli Kysko įlankos tris eskadrinius minininkus – „Arare“, „Kusumi“ ir „Siranuji“, kurie ką tik įplaukė į įlanką, eskortuodami kreiserį „Tijoda“ ir transportą. Dėl rūko minininkai nuleido inkarus už įlankos ribų. Iššovęs tris torpedas, povandeninis laivas pataikė į kiekvieną laivą. „Ararė“ nuskendo iš karto, „Kasumiui“ nulūžo priekinė dalis, o „Siranujis“ perlūžo pusiau. Du pastarieji minininkai buvo laikinai suremontuoti ir grįžo į Japoniją.

Rudenį japonai nutarė visam laikui pasilikti savo rankose užgrobtas Aleutų salose pozicijas, sustiprinę jas kaip dalį savo išorinio gynybinio ruožo. Imperatoriškoji karo vadovybė įsakė permesti ten papildomą kariuomenę ir pastatyti gynybinius statinius bei aerodromus Kysko saloje ir bevardėje saloje greta Atu salos. Japonai planavo baigti tuos darbus iki 1942 vasario. Tačiau jeigu ir buvo kokių nors šansų sėkmei, tai jie žlugo dėl suvėluotų darbų. Mūsų armija jau judėjo link priešo“.

Toliau autorius rašo:

„Turėdami veiksmų Atu saloje patirtį ir laikydami, kad japonų skaičius Kysko saloje yra didesnis nei Atu, amerikiečiai sutelkė Kysko užgrobimui stambesnes šturmo pajėgas. Mūsų kariuomenės buvo daugiau kaip 34 000 žmonių, iš jų 5300 buvo kanadiečiai. Armija gavo patobulintą arktinę aprangą. Buvo sutelkta daugiau kaip 100 laivų, žymiai padidintas palaikymas iš oro, organizuoti šaudykliniai bombardavimai ir dažni krantų apšaudymai iš laivų. Uolėtoje Kysko pakrantėje buvo labai mažai patogių desanto išsilaipinimui vietų, ir jas buvo lengva ginti. O paskui sekė vienas iš didžiausių netikėtumų istorijoje.

Pagal planą pirmiausiai buvo imtasi priemonių susilpninti gynybai. O nuo rugpjūčio 12 dienos iš Adaho salos pajudėjo didelė ekspedicija. Prieš išauštant rugpjūčio15-ai dienai, pirmoji kariuomenės grupė išsilaipino į krantą ir pranešė, kad nesulaukė jokio pasipriešinimo. 6 valandą 21 minutės pagrindinių desanto pajėgų išlaipinimo laivai, griaudint palaikymo laivų artilerijai, susilietė su išsilaipinimo punktu. Japonų vis dar nesimatė. Buvo nutarta, kad jie užėmė iš anksto parengtas pozicijas kalnuose ir laukia, kada galės kontraatakuoti. Mūsų daliniai apsikasė ties paskirtais objektais. Sekančią dieną buvo išlaipintos naujos dalys. Ir vis dar nebuvo jokių japonų buvimo požymių. Pagaliau, baigiantis antrai dienai, kai žvalgyba pasiekė Gertrūdos įlanką – pagrindinių priešų objektų išsidėstymo vietą – pasidarė aišku, kad japonų saloje nėra. Spąstai užsitrenkė, tačiau priešas buvo jau pabėgęs“.

Ir, pagaliau:

„Japonų junginys, kurį sudarė du kreiseriai ir 10 eskadrinių minininkų liepos 29 tiršto rūko priedangoje atliko spartų šuolį link Kysko salos. Prisiglaudę prie šiaurinės salos pakrantės, jie atplaukė dideliu greičiu ir 14.35 išmetė inkarus. Per 45 minutes į laivus sulipo 5100 žmonių ir pasitraukė tuo pačiu keliu. Plaukdamas atgal į bazę, kreiseris „Abakuma“ pastebėjo ties šiaurės vakarų pakrante vieną iš mūsų povandeninių laivų. Tai buvo vienintelis kontaktas su mūsų pajėgomis. Mūsų antvandeninių laivų sargybos tuo metu buvo nuplaukusios pasipildyti degalų, o paieškos iš oro nebuvo vykdomos dėl smarkaus rūko“.

100 000 šaunių Amerikos kareivių, šimtai lėktuvų, daugybė stambių laivų ištisą mėnesį kariavo su tuščia sala!

reklama

versijos.lt

Šioje istorijoje: Amerika, Karas, istorija

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 849 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (385)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (297)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Motina įkalino duktrą ketvirtį amžiaus...

Sunku patikėti, kad motina galėtų įkalinti savo dukrą daugybei metų. Tačiau jei priežastis – nuolatinis merginos noras vaikščioti po vakarėlius, ieškoti atsitiktinių lytinių santykių ir skirtingų sekso partnerių, tai ga

paranormal.lt
Vaisius, kuris žudo vėžį per kelias minutes!...

Mokslininkai padarė vieną iš didžiausių atradimų, kuris teikia vilties milijonams žmonių. Šis preparatas yra vadinamas “EBC-46”, kuris gali būti naudojamas, kaip natūralus ir veiksmingas vėžio gydymui.
paranormal.lt
Atsisveikinkite su inkstų akmenimis vos per vieną savai...

Atsisveikinkite su inkstų akmenimis vos per vieną savaitę - nuostabus receptas! Šis receptas daugeliui padėjo išvengti operacijos!
paranormal.lt
Indijos kūdikis laikomas dievo įsikūnijimas...

Indijos mieste Dumri-Isri gimė kūdikis su 8 galūnėmis. Tačiau sužinojęs, kad vaikas gimė su didelėmis komplikacijomis ir išsigimimu, tėvas nelabai nusiminė. Pasak vyro, jo sūnus yra daugiarankio dievo Ganeša įsikūnijimas.


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Žmogaus protu nesuvokiami reiš...

Tai, kad pasaulyje egzistuoja daugybė neatskleistų paslapčių ir protu dar nesuvokiamų reiškinių, manau visi gerai žinome. To net negalėtume įvardyti, kaip kažkokio labai jau ypatingo fakto, o tokių nepaaiškinamų reiškinių yra ne
paranormal.lt
Vandenyne dingę turistai...

Pasitaiko atvejų, kai kelionių jūrų laineriais metu be pėdsakų dingsta kuris nors turistas. Policija negali aptikti jokių prapuolusiojo pėdsakų. Detektyvams lieka tik spėlioti, kas nutiko laive.
paranormal.lt
Dingusių pasaulių žemėlapiai...

Ši istorija apie senovinius žemėlapius tapo žinoma visiems po to, kai 1929-uju metų lapkričio 9 d. Stambulo nacionalinio muziejaus direktorius Halilas Edhemas tvarkė archyvus ir vienoje lentynoje aptiko du geografinio žemėlapio
paranormal.lt
Mistinė T-1 sala...

1946 m. rugpjūčio 11 d. specialios paskirties lėktuvas B-29 „Poliarinė lapė“ iš Ferbankso aviabazėje dislokuoto „Aliaskos lapių“ dalinio pakilo į reguliarų žvalgybinį skrydį virš Šiaurės Ledjūrio. Jo m

paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Šis skanus gėrimas padės norma...

Užsirašykite receptą! Hormonai – jūsų organizmo cheminės būklės pranašas. Jūsų kraujagyslėmis per kraują jie keliauja į audinius arba organus. Hormonai veikia lėtai ir, laikui bėgant, turi įtakos įvairiems procesams.
paranormal.lt
Cholesterolio reabilitacija...

Kodėl patariama nevalgyti vištos odos? Todėl, kad pavydima jums jūsų gražios odos, kurioje yra daug ...cholesterolio. :) Cholesterolio daugiausia organizme yra kepenyse, žarnyne ir ... odoje.
paranormal.lt
Vėžio žudikas: gerkite šias su...

Vėžio žudikas: gerkite šias sultis kiekvieną dieną nevalgius! Geriausias būdas užkirsti kelią vėžiui!

paranormal.lt
Pašalinkite podagrą natūraliai...

Podagra - uždegiminė liga, panašus į artritą, kuris gali sukelti nepakelią skausmą sąnariuose. Aukštas šlapimo rūgšties kiekis kraujyje - podagros pagrindinė priežastis. Kai valgome maisto produktus, kuriuose gausu purino, pavy
paranormal.lt
Kankina kosulys? Čia 5 efektyv...

Aš nuolat kankinuosi nuo kosulio! Kiek vaistų esu išbandęs! Viskas! Užteks! Atėjo laikas pereiti prie natūralių priemonių! Pirma, jie yra 100% natūralūs ir nekenksmingi! Antra, jie yra labai veiksmini ir padeda kur kas greiči