Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Egzorcizmas » Peržiūrų: (873) Komentarų: (0) (08.06.2015 - 10:20)

Dva­sių, de­mo­nų ap­sė­di­mas ir die­viš­kas re­gė­ji­mas

Anks­čiau „be­pro­ty­bė“ bu­vo lai­ko­ma dva­sių, de­mo­nų ap­sė­di­mu ar die­viš­kais re­gė­ji­mais. Da­bar tai lai­ko­ma me­di­ci­ni­ne pro­ble­ma. Ką tai reiš­kia da­bar­ti­niams ti­kin­tie­siems?

Koks skirtumas tarp benamio, teigiančio, kad kalba su Dievu ir tą patį tvirtinančio šventojo? Kai pateikiau šį klausimą Andrew Scullui, neseniai išleistos knygos Madness in Civilization: A Cultural History of Insanity autoriui, jis nusijuokė ir pacitavo filosofą Bertrandą Russellą: „Iš mokslinės pusės, mes negalime atskirti žmogaus, valgančio mažai ir reginčio rojų nuo daug geriančio ir reginčio gyvates.“

Kai Russellas tai pasakė, tai buvo ateisto įžeidimas mitinėms vizijoms ir religijai bendrai. Kai tai sako Scullas, tai veikiau kvietimas tyrinėti sudėtingus religijos ir beprotybės santykius per tūkstančius kultūros istorijos metų. Scullas teigia, kad pasakojimai apie stebuklus – dažnai susiję su pasakojimais apie beprotybę – ilgai buvo religinių organizacijų galios šaltinis, įrodymas jų autoritetingumo interpretuoti dieviškumą – ir blogį – pasaulyje.

Hieronymus Bosch „Beprotybės akmens išėmimas“ (fragmentas) ©Wikimedia commons

Tačiau laikui bėgant, santykiai tarp religijos ir pamišimo tapo nevienareikšmiškesni. Mokslas pakeitė daugelio tikinčiųjų ir religinių institucijų požiūrį į tikėjimą. Ilgai Dievo ar Šėtono įtaka buvo tinkamas daugelio reiškinių paaiškinimas, nuo vadinamųjų apsėdimų iki regėjimų, kuriuos, sakoma, patyrė Katerina iš Sienos ar Šv. Teresė Avilietė. Dabar vizijas ir apsėdimus tiria psichiatrai, ne kunigai ir paaiškinimai glūdi asmens psichikoje, ne Dievo ar velnio įtakoje.

Senovės Izraelio dykumose benamis, sako, regėjęs vizijas ir daręs stebuklus, kai kurių buvo laikomas Dievo sūnumi. Tad lieka du klausimai: kaip dieviško apsireiškimo teiginiai turėtų būti vertinami dabartiniame pasaulyje? Ir jei benamis gatvėje tikrai būtų mesijas, ar jis būtų atpažintas?

* * *

Pasirodo, buvimas bibliniu pranašu nėra užtikrinta apsauga nuo kaltinimų pamišimu. „Pažvelgus į Senojo Testamento pranašų istoriją, atsakymą išnarplioti sunku,“ dėsto Scullas. „Daug jų gyvenimo epizodų laikomi beprotiškais ar gal kaip apsėdimas ir tik laikui bėgant kai kurie iš jų imami interpretuoti kaip įkvėpimas.“ Bibliniais laikais akivaizdūs psichikos sutrikimai dažnai būdavo laikomi dievo bausme ar demonų apsėdimu. Kartais jie būdavo suprantami, kaip dangiškos vizijos. Bet netgi ši riba nebuvo tvirta. „Kai kada Sauliaus elgesys laikomas pranašišku, tuo tarpu vėliau jį žmonės vertina kaip ne viso proto, laikydami tai Dievo bausme, kad jis visų neišskerdė, kai buvo lieptas,“ sako Scullas.

Viena iš pagrindinių Scullo knygos tezių yra tai, kad pamišimo interpretavimas per šimtmečius ir kultūras dramatiškai kito. Pavyzdžiui, nėra aišku, ar tai, kas laikyta pamišimo pasireiškimu senovėje, dabar irgi būtų laikoma psichikos sutrikimu. Bet Scullas pateikia savotišką bendro supratimo apibrėžimą, kaip pamišimas būdavo atpažįstamas per amžius: neįprastas elgesys, sutrikęs supratimas, kalbos praradimas, susilpnėjusi emocijų ar proto kontrolė. Ypatingai pirmaisiais mūsų eros amžiais, tokio elgesio identifikavimas ir gydymas padėjo krikščionybei plisti rytinėje Viduržemio jūros pakrantėje ir galiausiai, Romos imperijoje, rašo jis. Tuo metu gydymai ir egzorcizmai buvo įprasti ritualai prieš krikštijimus. Kaip kad Jėzus demonstravo demonų išvarymo galią, taip pirmieji krikščionių vedliai išvaduojantys žmones iš demonų apsėdimo – ar vedantys juos tolyn nuo nuodėmės, jei beprotybė būdavo laikoma kaip supykusio Dievo bausmė.

Dieviški regėjimai irgi buvo svarbi svarbi dalis to, kaip krikščionys įrodinėdavo savo dvasinę viršenybę ir teigdavo atskirią savo religiją nuo pagoniškųjų (nors regėjimų legitimumas labai priklausė nuo to, kas juos regėdavo ir kas aiškindavo). „Stebuklai ir šventieji buvo svarbus krikščionių koziris – taip jie apkrikštijo pagonišką Europą,“ sako Scullas. Krikščionių lyderiai rinkdavo ir platindavo šventųjų ir kankinių kūnų dalis kaip relikvijas ir skatino paprastus mirtinguosius melsti per jas dieviškojo tarpininkavimo. Jie tikėjo, kad tam tikri žmonės, regėję dieviškus regėjimus, gali vykdyti stebuklus, taip pat ir išvaduoti iš apsėdimo, ir buvo manoma, kad šios galios išlieka ir po mirties. „Paprastai šventieji, kurių kankinystė pasireiškė nukirsdinimu ar kokia nors žala galvai, būdavo laikomi tais, kurie turėjo ypatingų galių prieš psichikos pakrikimus,“ pažymėjo Scullas.

Viduramžiais, pradėjus vystytis medicinos praktikai, beprotybė dažnai būdavo laikomi tiek dvasiniu, tiek ir kūnišku sutrikimu. „Gydytojai pripažino, kad kai kurie beprotybės atvejai išties buvo apsėdimai, ar dalykai, priklausą dieviškajai sričiai,“ paaiškino Scullas. Tokie atvejai galėjo būti perduoti kunigams. Tačiau kiti atvejai, tvirtindavo gydytojai, „priklauso jiems, nes kyla iš kūno, iš jo skysčių.“

Europoje reikalai kisti pradėjo XVI amžiuje. Tai buvo pati Mokslo revoliucijos ir vadinamojo Proto amžiaus pradžia, pažymėta racionalios filosofijos pakilimu ir mokslo išradimais. Katalikų bažnyčia tebebuvo neįtikėtinai galinga jėga Europos kultūroje, bet ji ir nebuvo tokia pati institucija, kaip prieš 10 amžių. Po Vakarų Europą sklido galingi iššūkiai bažnyčios autoritetui. Protestantų Reformacijos metu ir vėliau, kaltinimai beprotybe buvo dažnai naudojami kaip politinės galios forma, naudota pagrįsti vienos krikščionių denominacijos legitimiumą prieš kitą.

Pavyzdžiui, XVIII a. septintame ir aštuntame dešimtmetyje, austrų kunigas Johannas Josephas Gassneris pietvakarių Vokietijoje pradėjo vykdyti egzorcizmo seansus, gydydamas viską, „aklumą, maniakinį polinkį šokti … epilepsiją, luošumą … isteriją ir beprotybę.“ Protestantai pašiepė šiuos tariamus gydymus, kaip katalikų prietarų rudimentus, ir kai kurie bažnyčios lyderiai į šią kritiką reagavo jautriai. Kiti perspėjo dėl politinio nestabilumo, galinčio rastis dėl augančios demonų ir apsėdimų baimės. Galiausiai popiežius Pijus VI įsakė kunigams baigti atlikinėti egzorcizmus. „Pats popiežius, aišku, neišnaikino populiarių tikėjimų Velniu ir apsėdimu,“ rašo Scullas, „bet [šis atsitikimas] parodė, kokiu laipsniu plačioji visuomenė atsistūmė nuo ankstesniojo religinio ligų ir kančių, ypač pamišimo, aiškinimo.“

Tačiau kaltinimai pamišimu padėjo plisti kitoms protestantizmo rūšims. XVI ir XVII amžiuje kaltinimai raganavimu ir apsėdimu buvo galingi konkuruojančių krikščionybės atšakų įrankiai. Pavyzdžiui, pamokslininkas Johnas Wesley'is, XVIII a. gale vadovavęs metodistų atgimimui Anglijoje, buvo „stiprus advokatas dvasiškai pakrikusių sveikatinimo bendruomeniniais pasninkavimo ir maldos ritualais“,rašo Scullas.

XIX a., ypač Vakarų Europoje, daugelis psichines ligas studijavusių gydytojų pradėjo atsakyti dieviškosios regėjimų interpretacijos. Garsus prancūzų neurologas, Jean-Martin Charcot, teigė, kad visi krikščionių šventieji buvo isterikai, patyrę mistiškus regėjimus, kurie iš tiesų buvo tiesiog patologijos ženklai. Tai, pažymi Scullas, buvo ženklai gilesnės polemikos prieš religijos galią visuomenėje. Tuo metu „dauguma Prancūzijos ligoninių ir dauguma prižiūrinčių psichinius ligonius vadovavosi religija,“ sako jis. „XIX a. vyko nuožmi pogrindinė kova – bandymas sekuliarizuoti šias institucijas, ir išlaisvinti mediciną nuo konkuruojančių klerikalinių interesų. Ir niekur kitur tai nesijautė taip stipriai, kaip beprotybės klausime.“

Prieglaudose pradėjo daugėti medicininio personalo. „Beprotybės“ terminas imtas vertinti kaip ligonių įžeidimas. Tai buvo aiškus supratimo pokytis Vakaruose: pamišimas imtas suprasti kaip kūno, o ne sielos sutrikimas.

* * *

Perėjimas nuo „pamišimo“ prie „psichikos sutrikimų“ yra lingvistinis pokytis, sukėlęs didesnį metafizinį pertvarkymą. Tai yra pasikartojantis motyvas Scullo darbo, didžiausią dėmesį skiriančio Vakarams: beprotybė, tvirtina jis, priklauso nuo kultūros, kaip ir jai apibūdinti naudojami žodžiai. Jis pateikia kelias nuorodas, kaip pamišimas buvo vertinamas ne Vakarų kultūrose, ir jos remia platesnį jo teiginį: psichinių ligų apibūdinimui naudojami žodžiai daug pasako apie ligos egzistavimo prigimties supratimą.

Pavyzdžiui, ankstyvajame islame, pranašai pamišimą gydė maldomis, kraujo nuleidimu ir „įdagų ant galvos darymu karšta geležimi.“ Pastaroji technika buvo naudojama, rašo Scullas, nes buvo tikima, kad demonai ir dvasios bijo geležies. Neatsitiktinai arabiškas žodis „džinas“ arba „dvasia“ yra jinn – iš šio žodžio kildinamas žodis majnoon, ar „pamišęs“.

Dar visai neseniai Kinijoje, „pamišimas niekada nebuvo laikomas atskira liga, o, kaip ir kiti susirgimai, laikomas atsirandančiu iš visaapimančio kūno ir kosmologinio disbalanso,“ rašo Scullas. Žodžiai, plačiausiai naudojami aprašyti apsėdimą ir psichinę sumaištį, kuang, feng, ir dian, buvo paplitę simptomų (tokių, kaip kalbos ar emocijų kontrolės praradimas), o ne bendros pamišimo ar beprotybės būsenos apibūdinimai.

Per dešimtmečius po II Pasaulinio karo, psichiatrijos dėmesys nuo Froido ir jo pasekėjų remtų psichoanalitinių technikų persikėlė link biologinių faktorių ir priežasčių. Kaip yra pasakęs Stevenas Sharfsteinas, buvęs Amerikos psichiatrų asociacijos prezidentas, viešasis psichinių sutrikimų diskursas transformavosi iš „biopsichosoacialinio modelio“ į „bio-bio-bio modelį.“ Šis poslinkis svarbus religijos ir psichinių sutrikimų santykiui. Netgi tie, kas išlieka giliai religingi JAV ar kitose išsivysčiusiose šalyse, tikriausiai priima kažkurią biologinio požiūrio į psichines ligas versiją. Kai kurie religiniai lyderiai garsiai išreiškė savo pritarimą; 1996 m. kalboje, pavyzdžiui, Jonas Paulius II psichines ligas pavadino „absurdiškiausia ir sunkiausiai perprantama [kančia].“

Tačiau kai kam gydyme religija tebevaidina svarbų vaidmenį: Health Services Research publikuotas 2003 m. tyrimas parodė, kad daugiau žmonių dėl psichinės sveikatos problemų kreipiasi į dvasininkus, nei į psichiatrus ar gydytojus. Ir kai kurios tradicijos lieka aktyvios dieviškos įtakos kasdieniame gyvenime liudijimai. Pavyzdžiui, 2012 m., maž­daug ket­vir­ta­da­lis Ame­ri­kos re­li­gi­nių kon­gre­ga­ci­jų pra­ne­šė apie na­rių glo­so­ali­jos at­ve­jus, tai yra penkiais procentiniais punktais daugiau, nei buvo pranešta 1998 m. Bet netgi plačiai žinomų religinių institucijų mokymuose apie apsėdimus ir regėjimus pasitaikė keistenybių. Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie Šėtono įtaką, ir praeitą vasarą jis oficialiai pripažino Tarptautinę egzorcistų asociaciją, nedidelę, maždaug 250 kunigų grupę, tebepraktikuojančią demonų išvarymą. Antra vertus, Vatikano vykdomi stebuklų pripažinimo ir šventųjų kanonizavimo procesai yra tokie technokratiški ir racionalūs, kaip tik galima, nors ir susiję su stebuklais: medicininius stebuklus, pavyzdžiui, dažnai daug metų tiria daug komitetų, sudarytų iš vietinių dvasininkų, gydytojų, teologų ir Vatikano patarėjų.

Kaip „pamišimas“ tapo „psichikos sutrikimu,“ taip ir religijos vaidmuo neįprasto elgesio aiškinime smarkiai sumenko, ir jos vietą užėmė medicina. Tai nereiškia, kad keisti nutikimai religiniame gyvenime prarado svarbą; tai reiškia, kad modernios medicinos šešėlyje sunkiau atskirti keistus smegenų reiškinius nuo potencialiai dar keistesnių antgamtiškų fenomenų.

Taip grįžtame prie pradinio klausimo: receptų ir psichiatrijos laikais ir vis daugiau dėmesio skiriant smegenų tyrimams, koks skirtumas tarp benamio, šnekančio su Dievu ir tą pat atliekančio šventojo? Skeptikui klausimo nekyla; abu vienodai pamišę. Pačiam Scullui šis klausimas nėra itin įdomus; užsiminė, kad asmeniškai nėra linkęs į religinį tikėjimą. Bet tikinčiajam skirtumas tarp benamio ir šventojo veikiausiai gali būti istorinis; benamiui nenuskilo, kad jis su Dievu kalba dabar, o ne prieš 1000 metų. Regėjimų ir apsėdimų istorijos atrodo esančios iš senesnių laikų, kai pamišimas buvo laikomas tiesiog dar vienu Dievo ir velnio galios pasireiškimu. Tad ir modernios psichiatrijos pasekmės tikintiesiems ir netikintiems intelektualine prasme skiriasi. Išsimokslinę tikintieji gali sutikti, kad psichikos sutrikimai yra medicininė problema, bet taip gali tapti sunkiau priimti dieviško regėjimo galimybę. Netikintiems Dievo regėjimas yra liga. Bet tikintieji rizikuoja kai kuo daugiau: supainioti Jį su liga.

reklama

Šaltinis

Šioje istorijoje: Medicina ir etika, egzorcizmai, dieviškasis apreiškimas, Religinės organizacijos, Haliucinacija, Žmonių pasaulis, Žmogus ir medicina

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 873 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (368)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Pašalinkite tamsias dėmes po pažastimis...

Reiks tik vieno ingrediento, kurį turi kiekvienas žmogus savo virtuvėje. Tamsi oda po pažastimis atrodo visai nepatraukliai, todėl daugelis žmonių norėtu rasti būdą, kaip išspręsti šią problemą. Na, mes galime pasidalinti labai
paranormal.lt
2 tibetietiški receptai jaunystei išsaugoti...

Kaip tibetiečiai išsaugo jaunystę ir sveikatą? Vienas iš seniausių receptų buvo rastas kažkur Tibeto kalnuose. Paslaptis, kaip išsaugoti jaunystę, esą buvo parašyta molinėse lentelėse. Tik istorikai abejoja, ar iš tiesų vienu

paranormal.lt
Šampūnas iš valgomos sodos - plaukų augimo magija!...

Mes visi žinome apie sodos privalomus, mes galime naudoti kepimui ir valymui, bet ir gydant daugelį lygų, gydomųjų savybių pagalba. Tačiau, kiekvieną dieną mes sužinome kažką naujo apie šį nuostabų ingredientą. Soda gali pageri
paranormal.lt
Mokinys savarankiškai rado būdą, kaip išgydyti ŽIV?...

Kaip ir daugelis mokslu besidominčių mokinių, Andrew Jinas domėjosi žmogaus evoliucijos klausimu. Bet susidomėjimas šį protingą jaunuolį, vieną iš trijų „Intel Science Talent Search“ laureatų, laimėjusių 150 000 JAV dolerių, nuv

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa