Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Hipotezės » Peržiūrų: (1006) Komentarų: (0) (17.05.2015 - 11:25)

Laiko pradžios teorija

Stygų teorija laiko, kad Didysis sprogimas buvo ne Visatos pradžia, o tik ankstesnės jos būsenos pasikeitimas.

Ar iki Didžiojo Sprogimo egzistavo Visata? Tokio tipo klausimai pradėti kelti visai neseniai. Iš tikro, kas buvo anksčiau, vienaip ar kitaip, visąlaik nedavė ramybės mąstytojams. Tuos klausimus vaizdžiai perteikė Paul Gaugin 1897 m. paveiksle: "D'ou venons-nous? Que sommes-nous? Ou allons-nous?" (Iš kur atėjome? Kas mes? Kur einame?)

Senovės graikai daug kalbėjo apie laiko pradžią. Aristotelis, laikęsis pasaulio be pradžios pozicijos, suformulavo principą, kad iš nieko niekas neatsiranda. Tada Visata turėjo egzistuoti amžinai. Tuo tarpu krikščionių teologai buvo linkę laikytis priešingo požiūrio. Augustinas, į klausimą "Ką veikė Dievas iki pasaulio sutvėrimos, atsakė "pats laikas yra Dievo tvarinys; todėl tiesiog nebuvo iki".

Panašią išvadą pagal A. Einšteino bendrąją reliatyvumo teoriją daro šių dienų kosmologai. 3 dešimtm. Patvirtinta, kad Visata plečiasi. 7 dešimtm. S. Hawking'as ir R. Penrose įrodė, kad laikas negali tęstis į praeitį amžinai, nes ateis momentas, kai visa materija sueis į vieną tašką, vadinamą singuliarumą. Bet kuri galaktika susitrauks iki nulinio dydžio. Tokios savybių, kaip tankis, temperatūra ar erdvėlaikio kreivumas, reikšmės taps begalinėmis. Anapus singuliarumo nieko nėra.

Tačiau toks scenarijus sukelia ir rimtų problemų, ypač dėl stebimo Visatos homogeniškumo. Paukščių tako charakteristikos atrodo tokiomis pačiomis, kaip labai tolimų galaktikų. Vienas paaiškinimų galėtų būti, kad atsiradimo metu tos erdvės sritys įgavo vienodas charakteristikas, t.y. homogeniškumas tėra paprastas sutapimas. Tačiau fizikai siūlo dvi priimtinesnes idėjas: pradžioje Visata buvo gerokai mažesnė arba daug senesnė, nei manome. Abiem atveju įmanomas atskirų sričių sąveikavimas.

Šviesa skrieja maždaug 186 tūkst. mylių greičiu – tai maždaug 7 kartus aplink Žemę. Giedrą naktį be Mėnulio Andromedos žvaigždyne galima pamatyti blyškią dėmelę – tai Andromedos ūkas, maždaug šimto milijardų žvaigždžių galaktika, kurių šviesa mus pasiekia maždaug per 2 mln. metų. Tai tolimiausias plika akimi matomas objektas, tačiau lyginant su kitomis galaktikomis, ji artima mūsų kaimynė.

Tas pats pagalvojus apie praeitį. Įsivaizduokime, kad 5 mlrd. Žemės istorija susitraukusi į dešimtmetį. Tada dinozaurai išmirė maždaug prieš 2-3 mėnesius, prieš parą pasirodė žmogbeždžionės, prieš 9 val. žmonės pradėjo gamintis įrankius, prieš 2 min. gimė Kristus, o prieš 3 sek. susprogdinta atominė bomba.

Tačiau mes vis tiek liekame baigtinumo karalystėje: 2 mln. šviesmečių mus skiria nuo Andromedos ūko ir 150 mln. metų nuo dinozaurų. Tai baigtiniai erdvės ir laiko skaičiai. Tuo tarpu atrodo, kad begalybė ne tiesiog netoli, o netgi kito tipo.

Mes žinom esą baigtiniai. Tai faktas, kad mes esame įmesti į pasaulį, kurį sukūrėme ne mes, ir susiduriame su tuo, kas kita nei mūsų. Ir negalime atsikratyti begalinumo jausmo – apie mus gaubiančią, visaapimančią visumą.

Populiaresnė pirmoji, pasireiškianti infliacijos teorija (pateikta 1981 m.), - atseit, pradžioje Visata išgyveno greitėjančio plėtimosi fazę. Iki jos galaktikos arba jų pirmtakai buvo taip glaudžiai suspausti, kad lengvai galėjo keistis savybėmis. Fizikai laiko, kad infliacija prasidėjo kažkur 10-35 sek. po Didžiojo sprogimo.

Ne tokia populiari yra kita alternatyva, apeinanti singuliarumo atvejį. Jei laikas neturėjo pradžios Didžiojo sprogimo metu, materija galėjo turėti pakankamai laiko savo savybių suvienodinimui.

Viena prielaidų, kad reliatyvumo teorija teisinga, yra užginčijama. Prie singuliarumo, kvantiniai veiksniai turėjo būti dominuojantys.

Šiuo metu vyrauja du požiūriai. Vienas jų, vadinamas cikline kvantine gravitacija, laikosi Einšteino teorijos, tačiau pakeičia jos pritaikymą kvantinei mechanikai. Kitas ir revoliucingesnis – stygų teorija, kurios pradininkas buvo CERN teoretikas G. Veneziano, 2004 m. už ją gavęs Heinemano premiją. Nepaisant pradinio susižavėjimo, stygų teorija buvo užmesta išpopuliarėjus chromodinamikai, laikiusiai el. daleles kvarkų dariniai – kvarkai protonų ir neutronų viduje tarsi sujungti elastingų stygų. Tik 9 dešimtm. stygų teorija atgaivinta ir pradėta taikyti juodosioms skylėms.

Pagrindinis principas yra, kad elementariosios dalelės laikomos ne taškiniais, o nepaprastai plonais vienmačiais objektais, kitaip stygomis. Šių stygų vibravimas išreiškiamas elementariųjų dalelių įvairove. Visų pirma, kvantinės stygos turi baigtinį ilgį. Heizenbergo neapibrėžtumo principas neleidžia stygoms būti trumpesnėmis nei 10-34 m – dydis, žymimas kaip ls (svarbi konstanta, šalia šviesos greičio c ir Planko konstantos h). Be to, stygos turi kampinį momentą, nors ir neturi masės (pagal klasikinę fiziką, kūnas be masės negali turėti kampinio momento). Smulkutė styga gali įgauti net dviejų h dydžio kampinį momentą. Ši reikšmė atitinka visų žinomų pagrindinių jėgų (fotono, kaip elekromagnetizmo, ir gravitono) savybes. Trečia, stygų teorijoje būtina įvesti naujus matavimus. Ketvirta, fizikinės konstantos (kaip Niutono ar Coulomb'o) jau nėra fiksuotų reikšmių. Stygų teorijoje jos pasireiškia kaip laukai, galintys dinamiškai keisti savo stiprumą. Konstantų reikšmės gali skirtis skirtingais laikotarpiais ar nutolusiose srityse. Vienas laukų, dilatonas, apibrėžia bendrą visų sąveikų galią. Ji galima traktuoti ir kaip papildomą erdvės matavimą, - ir tada stygų teorija veikia 11 matavimų erdvėje.

Ir pagaliau, kvantinės stygos įvedė naujas simetrijas, dualumus, kurios keičia mūsų intuiciją nagrinėjant nepaprastai mažus objektus, pvz., ilgesnė styga yra lengvesnė, tačiau susitraukusi ji vėl pasunkėja. Kita, T-simetrija laiko, kad papildomi maži ir dideli matavimai yra ekvivalentiški – mat stygos gali judėti sudėtingesniais būdais, nei taškiniai objektai. Tarkim, paimkime uždarą stygą (žiedą) cilindrinėje erdvėje, kurios skersiniai pjūviai sudaro vieną papildomą baigtinį matavimą. Be vibravimo, styga gali suktis aplink cilindrą arba apsivynioti kelis kartus, tarsi gumos juosta. Tam reikalingos energijos sąnaudos priklauso nuo cilindro pločio – kuo jis mažesnis, tuo lengviau vyniojasi stygos. Iš kitos pusės, platūs cilindrai leidžia ilgesnes bangas, o tam reikia mažiau energijos. Išorinis stebėtojas mato tik energijų lygius, tačiau nemato jų kilmės. Jam platūs ir siauri cilindrai atrodo ekvivalentiški.

Nors T-simetrija dažniausiai aprašoma cilindrinių erdvių, kurių vienas matavimas (pjūvis) yra baigtinis, terminais, jos atmaina pritaikoma ir mūsų įprastai trimatei erdvei, kuri ištempiama į begalybę. Reikia būti atidiems, kalbant apie begalinės erdvės ištempimą. Jos bendras dydis nesikeičia, nes ir toliau lieka begalinis. Tačiau joje esantys objektai, pvz., galaktikos, nutolsta vieni nuo kitų. Tad tas veiksmas paveikia tik mastelį. Pagal T-simetriją, visatos su mažais masteliais yra ekvivalenčios visatoms su dideliais masteliais. Tokios simetrijos nėra Einšteino lygtyse.

Ilgokai teoretikai manė, kad T-dualumas ūdingas tik uždaroms stygoms. 1995 m. J. Polchinski nustatė, kad T-dualumą galima pritaikyti ir atviroms stygoms, kurioms būdingas sąlygų pasikeitimas jų galuose. Tos sąlygos pavadintos Dirichlet ribinėmis sąlygomis.

Bet kuri styga gali derinti abu ribinių sąlygų atvejus. Pvz., elektronai gali būti stygomis, kurių galai maskatuojasi trijuose iš 10 matavimų, tačiau pritvirtinti kituose 7-iuose. Tie 3 matavimai sudaro suberdvę, vadinamąją Dirichlet membraną arba D-braną. 1996 m. P. Horava ir E. Witten pasiūlė, kad mūsų Visata randasi tokioje briaunoje.

Kvantinių stygų ypatybė yra ta, kad jos nukreiptos viena kryptimi: jos vengia begalybės. Jos negali išsitempti iki begalybės, todėl išvengia su begalybe susijusių paradoksų. Todėl stygų teorija gali išvengti singuliarumo.

Sąlygos artimos Didžiojo sprogimo metui, yra tokios ekstremalios, kad niekas nežino, kaip išspręsti lygtis. Tuo tarpu stygų teorija spėja apie Visatą iki Didžiojo sprogimo. Paplitę du modeliai. Pirmasis vadinamas scenarijus iki sprogimo, derinantis T-dualumą su žinomesne laiko reversijos simetrija, kai fizikos lygtys sprendžiamos vienodai, laikui tekant į priekį arba atgal. Toks derinys suteikia naujas galimybes – taip Visata 5 sek. Iki sprogimo plėtėsi taip pat, kaip 5 sek. po sprogimo. Tačiau plėtimasis skyrėsi dviem aspektais: po sprogimo jis lėtėjo, o prieš sprogimą – greitėjo. Tad Didysis sprogimas yra ne visatos pradžia, o tik perėjimas nuo greitėjančio plėtimosi prie lėtėjančio. Šio modelio patrauklumas tame, kad įtraukia infliacijos teorijos privalumus. Standartinėje kosmologijoje, akceleracija pasireiškia po Didžiojo sprogimo, o šiame scenarijuje – iki jo. Visata amžina ne tik į ateitį, bet ir į praeitį. Be galo senai ji buvo beveik tuščia, užpildytai nepaprastai išsklidusio spinduliavimo ir materijos. Dilatono lauko valdomos gamtos jėgos vertė juos sąveikauti. Su laiku jėgos sustiprėjo ir sutraukė materiją. Atsitiktinai, kai kuriose srityse susikaupė daugiau materijos nei kaimyninėse. Jųos tankis tapo toks didelis, kad ėmė formuotis juodosios skylės. Visata suskilo į nesujungtas dalis. Juodosiose skylėse laikas ir erdvė keitėsi rolėmis. Jos centras buvo ne taškas erdvėje, o laike. Kai tankis, temperatūra ir kreivumas pasiekė stygų teorijos numatytus maksimumus, šios savybės ėmė mažėti. To reversinio pokyčio tašką ir vadiname Didžiuoju sprogimu.

Nenuostabu, kad tokiam scenarijui atsirado prieštaraujančių. A. Lindė tvirtino, kad mūsų visatos susidarymui juodoji skylė turėjo būti paknakamai didelė. Tačiau lygtys numato, kad juodosios skylės gali būti bet kokių dydžių. Rimtesnį prieštaravimą iškėlė T. Damour ir M. Henneaux, teigdami, kad erdvė ir laikas negali elgtis chaotiškai priartėjus sprogimo momentui – dėl stebimo mūsų Visatos vienodumo. Kaip sprendimas buvo pasiūlytas variantas, kai chaotiškoje būsenoje susiformuoja miniatiūrinės "juodosios stygos", nepaprastai mažos ir nepaprastai masyvios.

Kitas modelis yra ekpyrotinis (gaisro) scenarijus, sukurtas J. Khoury, P.J. Steinhardt'o, B. A. Ovrut'o, N. Seiberg'o ir N. Turok'o. Jis remiasi minėta Horava-Witten idėja, kad mūsų Visada randasi ant didesnio matavimo erdvės briaunos, o kitame gale randasi kita "slapta briauna". Abi briaunos traukia viena kitą ir kartais susiduria, kai papildomi matavimai išnyksta prieš vėl atsirasdami. Susidūrimo momentas ir yra Didysis sprogimas. Viename šio scenarijaus variantų tas susidūrimas nutinka periodiškai. Tačiau šiam scenarijui būtinos ypatingos sąlygos, pvz., susiduriančios briaunos turi būti beveik lygiagrečios.

Abu modeliai turi bendrumų. Abiejuose veiksmas prasideda plačioje, šaltoje ir beveik tuščioje erdvėje ir abi turi sunkumų aiškinant perėjimą iš būsenos "prieš" į būseną "po". Matematiškai, pagrindinis skirtumas yra tik dilatono lauko elgsena. Scenarijuje iki sprogimo dilatono lauko stiprumas yra mažas ir stiprėja, o ekpyroriniame scenarijuje atvirkščiai, susidūrimas įvyksta, kai jo stiprumas mažiausias.

Papildoma literatūra:

  1. A. H. Guth, P. J. Steinhardt. The Inflationary Universe // Sci. Am, May 1984

  2. B. Greene, W. W. Norton. The Elegant Universe, 1999

  3. J. E. Lidsey et al. Superstring Cosmology// Physics Reports, vol.337, Oct. 2000

  4. J. Khoury et al. From Big Crunch to Big Bang// Physical Review, vol.65, no 8, Apr.15, 2002

  5. P.J. Steinhardt, N. Turok. A Cyclic Model of the Universe// Science, vol.296, May 24, 2002

  6. M. Gasperini, G Veneziano. The Pre-Big Bang Scenario in String Cosmology// Physics Reports, vol.373, Jan. 2003

  7. Four Keys to Cosmology// Sci. Am., Feb. 2004

  8. L. Smolin. Atoms of Space and Time// Sci.Am., 2006

  9. R. R. Caldwell, M. Kamionkowski. Echoes from the Big Bang// Sci. Am. Jan. 2001

reklama

Šaltinis

Šioje istorijoje: reliatyvumo teorija, visata, stygų teorija, elementariosios dalelės, laikas, Didžiuoju sprogimu, Juodosios skylės

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1006 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (368)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kiek tiesos yra mituose apie plastinę chirurgiją?...

Grožį kiekvienas iš mūsų suprantame skirtingai, tačiau jis yra pakankamai svarbus kiekvienam norinčiam pritapti prie visuomenės, būti pripažintam. Ir nors besikreipiančių į plastikos chirurgus vis daugėja, apie šią sritį vis

paranormal.lt
Cinamonas ir medus...

Medus yra vienintelis negendantis produktas pasaulyje. Jis gali tik susikristalizuoti. Bet tai jo savybių nekeičia. Jei norit minkšto medaus, tai atlaisvinkit dangtelį ir įstatykit indą su medumi į karštą vandenį ir jis pasidar
paranormal.lt
Pašalinkite tamsias dėmes po pažastimis...

Reiks tik vieno ingrediento, kurį turi kiekvienas žmogus savo virtuvėje. Tamsi oda po pažastimis atrodo visai nepatraukliai, todėl daugelis žmonių norėtu rasti būdą, kaip išspręsti šią problemą. Na, mes galime pasidalinti labai
paranormal.lt
Moteriai ant nugaros išaugo auglys krūties dydžio...

46 metų Dubline gyvenanti moteris į ligoninę atvyko su įspūdingo dydžio augliu, kuris kabojo jai ant nugaros. Auglys buvo krūties dydžio. Moteris turėjo jį pastaruosius dešimt metų.


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa